Vaccinatie

EudraVigilance meldt reeds ruim 23.000 doden en 2 miljoen letsels door de Covid-19-vaccinatie

Tot en met 28 augustus zijn er door de Covid-19-vaccinaties reeds 23.252 sterfgevallen gemeld, en 2.189.537 vaccinatieletsels of zogenaamde bijwerkingen, die kunnen gaan van een opgezwollen arm tot doofheid, blindheid, verlamming, hartspierontsteking, trombosen etc…

Dit zijn slechts de officiële cijfers. Het is naar verluidt zeer moeilijk om een bijwijerking of overlijden aan te geven, en veel gevallen worden gewoon onder de mat geveegd. De werkelijke cijfers zijn dus nog stuk hoger. Verder omvat EudraVigilance enkel de EU-landen in Europa; de niet EU-landen zijn niet opgenomen in deze databank.

Bij een gezond politiek beleid was deze vaccinatie ten eerste nooit van start gegaan omdat ze experimenteel is, maar indien ze niet experimenteel was, zou ze al lang stilgelegd zijn vanwege de hoge aantallen doden en bijwerkingen. Maar de vaccinatietrein raast daarentegen onverminderd verder!

Bron: Artsenvoorvrijheid.be

Vaccinatie

Onze politici kunnen niemand verplichten om de experimentele Covid-19-vaccins te nemen

Het verplichten van individuen (bvb. zorgverleners) tot de experimentele Covid-19 vaccinatie is in principe verboden, krachtens deze wetten, verklaringen en artikelen:

In het rapport (Resolutie 2361) staat onder punt 7.3 te lezen dat de lidstaten en de EU dringend worden opgeroepen om:

7.3.1. te verzekeren dat burgers zijn geïnformeerd dat de vaccinatie NIET verplicht is, en dat niemand op politieke, sociale of andere wijze onder druk wordt gezet om zichzelf te laten vaccineren, als zij dat zelf niet willen; 7.3.2. te verzekeren dat niemand wordt gediscrimineerd wegens het niet gevaccineerd zijn vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s of niet gevaccineerd willen worden;

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

1. De vrijwillige toestemming van het menselijke subject is absoluut essentieel.

6. Het te nemen risico mag nooit groter zijn dan dat bepaald door het humanitaire belang van het probleem dat door het experiment moet worden opgelost.

“Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig, dat beloof ik.”

3. De Verklaring van Genève van de WMA bindt de artsen met de volgende woorden: “ De gezondheid van mijn patiënt zal mijn eerste zorg zijn” en de ‘International Code of Medical Ethics’ (Internationale Code van Medische Ethiek) verklaart dat een “arts bij het verzorgen van een patiënt moet handelen in diens beste belang”.

4. Het is de plicht van de arts de gezondheid, het welzijn en de rechten van de patiënten te bevorderen en te vrijwaren, ook van deze betrokken bij medisch onderzoek. De arts wijdt zijn kennis en zijn geweten aan het vervullen van deze plicht.

9. Het is de plicht van de artsen die aan medisch onderzoek doen het leven, de gezondheid, de waardigheid, de integriteit , het zelfbeschikkingsrecht, de privacy en de vertrouwelijkheid van de informatie van de proefpersonen te beschermen. De verantwoordelijkheid voor het beschermen van de proefpersonen moet altijd rusten op een arts of op een andere gezondheidswerker en nooit op de proefpersoon zelf, ook al heeft deze zijn toestemming gegeven.

18. Artsen mogen niet deelnemen aan onderzoek met mensen zonder de zekerheid te hebben dat de risico’s juist ingeschat werden en toereikend beheerd kunnen worden. Als de risico’s groter blijken dan de potentiële voordelen of zodra er definitieve conclusies aangetoond werden, moeten de artsen bepalen of ze het onderzoek voortzetten, wijzigen of onmiddellijk stopzetten.

25. De deelname aan medisch onderzoek van personen die bekwaam zijn om hun geïnformeerde toestemming te geven moet vrijwillig zijn. Hoewel het aangewezen kan zijn de familieleden of de leiders van de gemeenschap te raadplegen, mag geen enkele persoon die bekwaam is een geïnformeerde toestemming te geven betrokken worden bij een studie zonder dat hij zijn vrije en geïnformeerde toestemming heeft gegeven.

26. In medisch onderzoek met mensen die bekwaam zijn een geïnformeerde toestemming te geven dient elke potentiële proefpersoon naar behoren ingelicht te worden over de doelstellingen, de methodes, de financieringsbronnen, elk mogelijk belangenconflict, de banden van de onderzoeker met instellingen, de verwachte winst en de potentiële risico’s van het onderzoek, de onaangenaamheden die het kan veroorzaken, de maatregelen die zullen genomen worden na de klinische proef en elk ander relevant aspect van het onderzoek. De potentiële proefpersoon moet op de hoogte gebracht worden van zijn recht te weigeren deel te nemen aan het onderzoek of zich er op ieder moment uit terug te trekken zonder tegenmaatregel. Er dient speciale aandacht besteed te worden aan de specifieke informatienoden van elke potentiële proefpersoon maar ook aan de methodes gebruikt voor het verstrekken van deze informatie. Wanneer de arts of een andere gekwalificeerde persoon zeker is dat de potentiële proefpersoon de informatie begrepen heeft, moet hij zijn vrije en geïnformeerde toestemming vragen, bij voorkeur schriftelijk. Indien het niet mogelijk is de toestemming schriftelijk te geven, moet de niet-schriftelijke toestemming uitdrukkelijk gedocumenteerd zijn in aanwezigheid van een getuige. Alle personen betrokken bij een medisch onderzoek moeten de keuze krijgen in kennis gesteld te worden van de algemene conclusies en resultaten van deze studie.

Vaccinatie

Getuigenis van Vlaamse verpleegkundige over de zware bijwerkingen van de covid-19-vaccinatie onder haar collega’s

Een tweede getuigenis van Catharina Van der Hart (pseudoniem), een verpleegkundige in Vlaanderen, dit keer over de bijwerkingen van de vaccinatie bij haar collega’s.

Ongeveer een jaar geleden zaten we naar het nieuws te kijken en spraken ze voor de eerste maal over het covid-vaccin. Mijn man, ook verpleger, was geschokt. Hij zei tegen mij: ”Heb je dat nu echt gehoord hoe dat vaccin gaat werken? Een verantwoordelijke research van Janssens Farmaceutica legde uit de nieuwe technologie uit: in ons lichaam wordt RNA (genetisch materiaal) ingebracht als instructiecode om het spike-eiwit van het virus aan te maken. Ons lichaam zal zelf een schadelijk eiwit produceren om er dan vervolgens tegen te vechten en anti-stoffen aan te maken. Des duivels natuurlijk. Hij wist met zichzelf geen raad en wou die nieuwsuitzending opnieuw zien. Het sloeg voor hem echt in als een bom.

Ondertussen is het allemaal heel snel gegaan. Voor dat we het wisten werd het vaccin voorlopig goedgekeurd en wordt ondertussen massaal toegediend.

Ik heb heel voorzichtig geprobeerd mijn collega’s, familie en kennissen te verwittigen met onafhankelijk wetenschappelijk studies uitgevoerd door wetenschappers met wereldfaam. Het heeft allemaal niet gebaat.

Op het werk waren ook enorm veel mensen in de zorg die twijfelden maar na het bekijken van een filmpje van Professor Van Damme waren er al heel veel overtuigd. Nochtans had die man geen enkel onderbouwd argument te bieden. Je moet maar vertrouwen op zijn “autoriteit en faam”. Ik was niet in staat om te kijken. Ik heb het toch eventjes geopend en één van zijn uitspraken was: “Een vaccin heeft geen bijwerkingen op lange termijn en het is veilig.” In feite denkt hij: ”De bijwerkingen van vaccins op langere termijn zijn zeer erg moeilijk te bewijzen”

Er is een enorme propaganda-oorlog gevoerd, ook in het ziekenhuis. Overal waar je rond keek op de muren op de computerschermen moest je lezen: “Vaccinatie is veilig! Laat jij je ook vaccineren?” Terwijl het vaccin nog slechts een voorlopige goedkeuring heeft en het niet bewezen kan zijn dat het op lange en middellange termijn veilig is.

Het hoofd van de zorg wou een voorbeeld stellen voor zijn medewerkers en aantonen dat het veilig is. Hij liet zich als eerste vaccineren, daarna volgden de mensen van de spoedafdeling en de mensen die vooral op de covid-afdelingen werkten. Heel vlug hoorde je van de bijwerkingen die optraden.

Een jonge vrouw van 23 jaar die kreeg na haar eerste vaccin hoge koorts en was een week werkonbekwaam. Na haar tweede prik werkte ze toevallig bij mij op dienst en ze klaagde van pijn in haar zij en onderrug. Ze vroeg aan mij wat dit zou kunnen zijn. Ze zei ook dat ze de herhaling gisteren had gekregen. Uiteindelijk is ze die avond nog naar spoed geweest en had ze een zware nierontsteking opgelopen. Opnieuw was ze thuis en heeft ze een zware antibioticakuur moeten ondergaan.

Een tweede zware bijwerking: een spoedarts deed een epilepsie-aanval direct na haar vaccinatie.

Ik werd kwaad als ik dit allemaal hoorde. Hoe durf je een vaccin veilig noemen als je weet dat pas in 2023 de studie is afgerond en je bij alle naasten die gevaccineerd zijn bijwerkingen ziet.

Ik ken niemand in mijn omgeving die gestorven is aan Covid maar wel heel veel mensen die lichte tot heel zware bijwerkingen [van het vaccin] hebben opgelopen op korte termijn.

Een derde voorbeeld is eveneens een collega van het werk waar ik mee samenwerk. Ze is ook 23 jaar en heeft enkele weken volledig “vastgezeten” met extreme rugpijn. Ik dacht bij mezelf: op 23 jarige leeftijd?

Ze had de laatdienst en was ondanks al klachten toch naar het werk gekomen. Met heel veel moeite is ze uit haar auto geraakt en in de kleedkamers zat ze volledig geblokkeerd. Ze hebben haar met een brancard naar spoed gebracht en ze getuigde dat ze volledig verkrampt lag op de brancard. Met de scan werden knobbeltjes laag lumbaal waargenomen. Ze werd gewoon naar huis gestuurd en kreeg een briefje mee van de spoedarts van enkele dagen en voor de rest moest ze haar plan trekken! Ze is uiteindelijk 2 weken werkonbekwaam geweest en ze getuigde dat ze voor alles begeleiding nodig had en was haar vriend zo dankbaar voor de hulp. Een eenvoudig toiletbezoek was voor haar onmogelijk alleen.

Een vierde voorbeeld was een jong meisje (17j) die opgenomen was met hevige hoofdpijn een week na haar vaccinatie. Ik hoorde de hoofdverpleegkundige zeggen dat het niet van haar vaccin kon zijn “omdat het al een week geleden was.” Ik dacht onmiddellijk aan de indoctrinatie van Pierre Van Damme: ”bijwerkingen zijn enkel mogelijk kort na de vaccinatie”. Het meisje stelde haar natuurlijk de vraag of er een verband was met het vaccin maar dit werd met klem ontkend.

Een vijfde voorbeeld gaat ook eveneens over een collega. Ze is 60 jaar oud en heeft nu nog een jaartje te werken. Ik had haar ook proberen te overtuigen het vaccin niet te nemen maar ze lachte het weg door te zeggen dat ze een risicopatiënte was en als ze een trombose opliep dat het niet van het vaccin zou zijn. Het kwetste mij wel dat je probeert uw collega’s te overtuigen het vaccin niet te nemen en dat je dan zo een reactie krijgt. Ondertussen heeft ze al enorm afgezien. Ze getuigde dat ze zwaar ziek geweest was en en sindsdien enorm achteruit gegaan is. Ze heeft al enorm veel traantjes gelaten. Elke keer dat ze kwam werken moest ze haar vooruit slepen. Ze klaagde dat ze ’s avonds stuipen kreeg in haar voeten waar ze totaal geen controle over had. Momenteel is ze volledig werkonbekwaam “met zware rugklachten.” Ze klaagde ook over het gevoel dat ze haar eigen gewicht niet meer onder controle had, het gevoel dat ze “zweefde”. Ze getuigde dat ze zo niet meer wou leven als die klachten bleven aanhouden. Ik geloof niet dat mijn collega nog zal terug komen. Het doet mij echt zoveel pijn als ik luister naar haar verhaal.

Een zesde voorbeeld gaat over een oud collega van mijn man die ook in de verpleging heeft gewerkt en nu op “rust” is. Een mentaal en fysiek bijzonder sterke vrouw, die quasi nooit ziek of afwezig geweest was op het werk. Sedert ze in pensioen was zat ze nooit stil! Ze had een enorm programma thuis en buitenshuis. Ze had zich als verpleegkundige nooit laten vaccineren tegen griep maar was desondanks nooit ziek geweest. Ze was ook tegen onnodige vaccinaties maar had zich nu met de mediapropaganda over Covid doodsbang laten maken. Na lang twijfelen heeft ze zich toch laten vaccineren. Na haar eerste prik had ze matige bijwerkingen doch wel veel erger dan na een normale vaccinatie. Na haar tweede prik echter is de hel losgebarsten: ze vertelde dat ze werkelijk doodziek geweest was, dat ze dagenlang in bed heeft liggen schudden en beven, met bovenop zeer uitgesproken gevoelloosheid en tintelingen in de armen en handen. Ze zei dat ze dacht dat ze zou sterven, zo ziek is ze geweest. En ze voegde eraan toe: als ik dit nog een keer moet meemaken overleef ik het zeker niet! Maanden na de prik heeft ze nog steeds terugkomende perioden van gevoelloosheid en tintelingen in de armen en handen.

Hier wil ik aan iedereen de vraag stellen: kan dat een andere oorzaak hebben dan van het vaccin?

Ik en mijn man waren in shock te horen dat een zo actieve, gezonde, intelligente vrouw nu “kapotgespoten” was. Het is werkelijk misdadig.

Dan heb je enorm veel mensen in de zorg die klaagden van enorme moeheid, hoofdpijn die erg moeilijk te behandelen is en koorts de eerste dagen na het vaccin. Dit vind iedereen normaal. Dit hoort erbij! Dan hoor je van die uitspraken: “Het is normaal dat je lichaam op het vaccin reageert anders heeft het geen werking”. Ik ben akkoord als de symptomen binnen normale proporties zijn, m.n. lichte moeheid en wat ziektegevoel. Het is moeilijk te begrijpen dat mensen onder invloed van onverantwoorde uitspraken van artsen, dat het allemaal normaal is, hun grenzen heel ver gaan verleggen. Dat is onaanvaardbaar!

Op onze afdeling waren we met vijf op 21 twintig verpleegkundigen die niet gevaccineerd waren. Stelselmatig werd de druk op de twijfelaars sterk opgevoerd waardoor die allemaal gezwicht zijn. Laatst, door de enorme druk vanuit de overheid, de media en het nieuws vanuit Frankrijk waar het een verplichting wordt in de zorg en andere beroepen is er opnieuw een persoon bezweken aan de druk. Ze was nochtans ook heel goed op de hoogte van de zware bijwerkingen en ook dat er al heel veel doden gevallen zijn ten gevolge van het vaccin.

Nu zijn we nog met 2 en het ziet er naar uit dat we onze job kunnen verliezen.

Dit zijn ze nu aan het bekokstoven, “de overheid”: alles in gereedheid brengen zodat we niet meer kunnen procederen. Dit komt neer op onrechtstreekse vaccinatieplicht zonder dat er hiertoe enige goede reden is!

We staan helemaal alleen als niet gevaccineerden. In ons ziekenhuis is 95% van het personeel gevaccineerd. En ze zijn er fier op!! De overheid is er in geslaagd zoveel mensen te overtuigen en dus blijft er nog een minderheid aan paria’s over. Er is een doelbewuste discriminatie gecreëerd ten aanzien van de niet-gevaccineerden met het uiteindelijke doel dat de hele wereldbevolking gevaccineerd is. Men voelt zeer goed de splijting in de maatschappij aan vanwege deze smerige vaccinatiecampagne. Het is werkelijk een misdaad tegen de mensheid. Temeer dat er de dodelijkheid van de pandemie tot een zeer laag niveau is gedaald en dat er verschillende zeer goede alternatieven zijn voor de vaccinatie. (Israëlische studie met Ivermectine: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.31.21258081v1.full.pdf)

Vaccinatie

Getuigenis van een Vlaamse verpleegkundige: ‘We zien wekelijks patiënten binnenkomen met bloedingen, en een toename van patiënten met hersentrombose’; ‘nooit wordt enige pathologie in verband gebracht met het vaccin’

Ingezonden getuigenis van Catharina Van der Hart [pseudoniem], verpleegkundige op een geriatrische afdeling in een ziekenhuis in Vlaanderen. Dit getuigenis werd ingezonden na een persoonlijke ontmoeting en is dus 100% betrouwbaar.

Begin 2020 was een van de twee geriatrische afdelingen volledig gesloten. Deze was reeds gedurende een langere periode gereduceerd tot een kleine ziekenhuisafdeling vanwege gebrek aan personeel. Er was een grote afvloei van personeel geweest wegens onhoudbare werkomstandigheden. 

Deze lege afdeling werd eind maart 2020 omgevormd tot een COVID-afdeling. De ééndagskliniek werd eveneens ingenomen als tweede COVID-afdeling.  In de eerste weken in april 2020 getuigden collega’s dat het aantal sterfgevallen heel hoog lag en dat de werkdruk enorm hoog lag. Zelf werkte ik daar niet en kan dus niet getuigen of dit klopt maar dit getuig je zomaar niet. Alle andere niet acute zorgen, onderzoeken en ingrepen werden afgelast. Op acute afdelingen, chirurgische afdelingen waren bijgevolg praktisch geen patiënten te bespeuren. Alles lag stil. Heel eigenaardig. Mensen waren blijkbaar ook zodanig bang gemaakt dat ze niet meer naar het ziekenhuis durfden komen. 

Wij zijn als verpleegkundigen heel gewoon om elk jaar een enorme toevloed van grieppatiënten te zien passeren. Niet alleen de geriatrie-afdeling ligt dan vol maar ook de acute diensten. Een hele drukke periode die er elk jaar opnieuw isDit jaar was er een mirakel gebeurd! De griep was verdwenen! Nu was het enkel druk op de COVID-afdelingen en de rest lag volledig stil. Er is nooit een personeelstekort geweest in ons ziekenhuis ondanks een grote afvloei van personeel. Heel veel personeel van de acute diensten werd ingeschakeld om op de COVID-afdelingen te werken. Ook ik werd ingeschakeld in de “tweede golf”, een golf die ik feitelijk nooit gezien heb. Een gemiddelde van 5 a 10 patiënten. Al snel na maximaal twee maanden in de tweede golf was er uiteindelijk nog één COVID-afdeling open met een patiëntenaantal van minder dan 10 terwijl een volledige afdeling rond de 24 bedraagt. Het was blijkbaar altijd in de andere ziekenhuizen dat het verschrikkelijk druk was. In het ziekenhuis zijn er ook verschillende keren lokale uitbraken (4 à 5 maal) geweest en konden opnieuw weer wat mensen van de acute afdeling verhuizen naar de COVID-afdeling. 

En dan had je de IZ covid-patiënten. Als je aan de beademing geraakte was je meestal een vogel voor de kat. Het maakte me enorm kwaad dat heel wat patiënten misschien niet aan de beademing geraakt waren als ze de juiste medicatie gekregen. Ik volgde op alternatieve media de successen van voornamelijk prof. Raoult in zijn instituut in het Franse Marseille. Hij gebruikte namelijk hydroxychloroquine in combinatie met azytromycine en zink wat enorm goede resultaten gaf. Ik begrijp het niet. Mensen laten sterven terwijl er een middel is dat ongevaarlijk en werkzaam is. Onder artsen in ons ziekenhuis werd hierover met geen woord gerept. Dat was volstrekt taboe. Als je eens keek wat er allemaal in de patiënten werd gepompt. Dit kan je gewoon niet overleven! Huisartsen die mensen thuis behandeld hebben met hydroxychloroquine, azytromycine en zink die na enkele dagen beter waren met soms heel ernstige klachten van desaturatie en kortademigheid. Andere patiënten van huisartsen verkozen liever opgenomen te worden en kwamen niet meer terug naar huis. 

Ik heb nog nooit zoveel werkeloos neergezeten dan op de COVID-afdeling in de tweede golf. Ik begreep het niet. Het was er heel kalm.

De mensen die we nu op onze afdeling (acute interne, gastrologie, enterologie, neurologie) zien zijn mensen die allemaal gevaccineerd zijn. Mensen stellen soms vragen als er een verband is met het vaccin maar daar wordt in alle talen over gezwegen.  Het is nu al enkele maanden dat het heel druk is op onze afdeling.  Verbanden mag je als verpleegkundige zeker niet maken.  Dan wordt je letterlijk verbannen. Enkele voorbeelden.

Eerste voorbeeld:

Een actieve vrouw rond de 70 jaar die een halfzijdige verlamming krijgt. Ze is heel aangedaan over haar situatie. Ze kan niet meer uit de voeten en wordt nu afhankelijk van iedereen. Ze is opstandig en vraagt haar continue af wat de oorzaak van haar trombose is. Ik vraag haar of ze gevaccineerd is en ze zei dat ze niets gewaar geworden was na haar eerste inspuiting.  Ze was totaal niet op de hoogte dat één van de bijwerkingen een trombose kon zijn. Ik vertelde dit haar en zei dat ze haar tweede vaccin niet wou hebben. Ik melde dit aan de hoofdverpleegkundige en deelde dit mee aan de dokter. De dokter maakte er korte metten mee. Het is niet van het vaccin en hij zei: ze moet haar tweede vaccin krijgen. Ik was geschokt. Ik zei dat die vrouw toch de vrije keuze moest hebben om zelf te beslissen wat ze haar liet inspuiten. De wil van deze vrouw werd volledig genegeerd en de herhaling van het vaccin ging haar enkele dagen later gegeven worden.  Deze vrouw is dan verhuisd naar de sp-afdeling en ik weet uiteindelijk niet of ze het effectief gekregen heeft.

Tweede voorbeeld:

Er lag een man bij ons op de afdeling die er al enkele weken lag en hij was nog niet gevaccineerd.  Hij was begin de 60 en ze hadden voor hem besloten dat hij het vaccin moest krijgen. Zonder zijn toestemming stonden ze er op een dag met zijn vaccin. Ik was weer geschokt! Gelukkig weigerde hij het. Heel wat verpleegkundigen bekritiseerden hem. Er was totaal geen empathie.  Reacties als “Hij moet het maar weten, als hij dood gaat aan covid moet hij niet komen klagen, hij heeft de kans gekregen.” Kortom:  grove taal!

Derde voorbeeld:

Een jonge man van 29 jaar met psychiatrische voorgeschiedenis wordt opgenomen op de psychiatrie omwille van zware gedragsstoornissen. Na enkele dagen beslissen ze toch om een lumbale punctie te doen. Er wordt een auto-immuun encephalitis vastgesteld. De man kreeg zijn eerste vaccin een week voordien toegediend. Er wordt geen enkel mogelijk verband gelegd met de vaccinatie.

Vierde voorbeeld:

Een vrouw van rond de 50 jaar die gevaccineerd was die haar rode bloedcellen afbreekt. Ze vroeg of er een verband was met vaccin maar kreeg daar geen reactie op.

We zien nu wekelijks patiënten binnenkomen die bloedingen hebben (gastro-intestinaal, hersenbloedingen, inwendige bloedingen die niet gelokaliseerd kunnen worden) waar de oorzaak niet van gekend is.

Ook zien we een heel duidelijke toename aan patiënten, ook jonge mensen (40- en 50-ers) met hersentrombose.

Nooit wordt enige pathologie in verband gebracht met de vaccinatie. Dit is echte vooringenomenheid: Dat het vaccin de oorzaak zou kunnen zijn wordt op voorhand volledig uitgesloten. Dit wordt nooit opgenomen in de differentiaaldiagnose! Het vaccin wordt niet geacht verantwoordelijk te zijn voor welke bijwerking dan ook. Het is alsof dit zo vooraf is vastgelegd op een hoger niveau.

Vaccinatie

Vaccinatieschade na het coronavaccin: een greep uit de getuigenissen op het Telegramkanaal van ‘Artsen voor Vrijheid’

Een greep uit de getuigenissen:

Vandaag te horen gekregen. Neef van mijn vader 74 jaar liep wel al bij een longarts. Maar verder ging het goed met hem. Heeft 1ste vaccinatie gekregen daarna gelijk opgenomen in ziekenhuis en na 2 weken overleden😪😪

Ilja Cornet

Hetgeen waar ik heel bang voor was : Dat gevaccineerde vrienden van mijn kinderen (28, 25 en 20jr) gaan overlijden IS GEBEURD!!!😭 Zaterdagavond hoorde mijn 20jr dochter dat een vriend van haar ineens was overleden. 22 jaar! Een week na het Janssen “vaccin” Ze wist op dat moment alleen te vertellen dat hij gelijk erna helemaal niet lekker was… en na een week overleden. Zij huilen, ik huilen…😭 Wat een nachtmerrie, wat een verdriet.😫😭 Morgenavond de condoleance avond en hopen we meer te horen, maar dit MOET naar buiten komen, dit MAG gewoon niet wéér verzwegen en ontkend worden als het zoveelste “Toevallige” overlijden! Zijn dood wordt nu onderzocht, maar de arts zei gelijk al de volgende dag tegen zijn ouders: het komt niet door de prik. VRESELIJK, VRESELIJK, VRESELIJK, wat een zieke wereld, alleen al dat dat weer onmiddellijk wordt gezegd. Het Zoveelste ‘toevallige’ sterfgeval wat stilletjes wordt weggemoffeld. Een lieve, super creatieve jongen in de bloei van zijn jonge leven. 😫 En het kan ongestoord maar door en doorgaan. Zijn hele vriendengroep stuk van verdriet, om nog maar niet te spreken van de ouders en fam. Mijn dochter kan ook alleen maar huilen.😭 Genoeg Telegram-groepen waar de gruwelijke verhalen staan van soortgelijke gevallen. Ook daar door de medici gelijk gezegd: Het komt NIET door de prik! Alles wat iedereen plaatst:  verhalen  video’s en foto’s worden verwijderd! DUIVELS IS DEZE PRIKCAMPAGNE en de Echte cijfers houden ze uit de pers. DIT MOET NAAR BUITEN KOMEN!!!!😤
Ik ben WOEST!😡😭

Mootje

Mijn dochter begraaft morgen een 22jr vriend van haar. Iedereen is er kapot van. Het is om GEK van te worden. Ik ben zoooo BOOOS 😩 Ik volg ook de Telegram : ‘mRNA Death Toll’
Zoo veel afgrijselijke verhalen, video’s en foto’s. Absolute HORROR! Iemand die slaapt zou een Telegram account moeten aanmaken en daar eens gaan kijken.

Mootje

Vandaag mijn buurman gezien ongeveer 2 maand na tweede vaccin.
Ik stond versteld, hij ziet geel en is erg vermagerd
Heeft een week in het ziekenhuis gelegen en moet een nieuwe hartklep krijgen.
Deze is 20 jaar geleden al vervangen geweest en hij was supergoed.
Ik ben er niet goed van,ik zie dit niet goedkomen hoor.
Hij heeft zich laten vaccineren om op reis te kunnen gaan. Nu heeft hij alles moeten annuleren.

Atina Sleetsob

Een cliënt van mij (62jaar), heeft kort na haar eerste prik AstraZeneca een kleine hersentrombose gekregen, kleine week in het ziekenhuis verbleven, ze is er nog goed uitgekomen, neemt nu medicatie.

Julie

Mijn collega kreeg 2 uur na haar eerste moderna prik ook overal bulten en jeuk en is er na drie maanden nog niet vanaf. Zit al die maanden thuis (is Verpleegkundige in een ziekenhuis), kan zelfs niet slapen van de jeuk. Heeft al vanalles geprobeerd en krijgt nu prednison😢😢

Gera F.

Mijn dochter heeft zich, niettegenstaande mijn sterke bezwaren, ten gevolge van de chantage toch laten injecteren met door Gates gepushte experimentele vloeistoffen.
Mijn dochter is vandaag niet op het werk verschenen en ligt ziek in haar bed.
Weet dat ik de overheid hiervoor verantwoordelijk houdt, en er alles aan zal doen, mee te streven om te proberen deze kliek op termijn ter verantwoording te roepen voor jullie volksverraad, chantage, etc.

Bamp

De dochter van een kennis, +/- 25 jaar; na haar 2de prik van Moderna de dag erna opgestaan met uitslag over haar ganse lichaam. Deze werd erger met de minuut. Naar het ziekenhuis gegaan en de bultjes stonden toen al tot in haar keel. Als ze iets langer had gewacht, hadden ze haar adrenaline moeten geven, want ze stond op het punt om in shock te gaan.

Sandra H

Ik ken iemand die na vaccin niets meer hoort (doof dus), 2 mensen die met zeer ernstige hartproblemen (pas begonnen NA vaccinatie) werden opgenomen in ziekenhuis en nog steeds niet stabiel zijn. Een familielid zegt moeilijk te kunnen zien en valt constant neer.
Collega heeft een opgezwollen tong met heel rare vlekken en een andere collega heeft sinds vaccinatie altijd maar rillingen en beeft. Dit zijn géén gewone bijwerkingen meer. Chapeau als u dit wil afdoen als normaal 🙄

Meggie DS

Fysio van nichtje altijd kerngezond , had nog tegen haar heel blij gezegd van yes volledig gevaccineerd ,en week erna hartinfarct en in coma , drie weken in coma gisteren overleden
Wordt geen verband gelegd met vaccinatie

Eva v Veldhuizen

Lees meer getuigenissen hier: https://t.me/s/AVVvaccinatieschade

Vaccinatie

Artikel in de Standaard maakt mensen warm voor nieuwe golf: ‘Deltavariant zal óók gevaccineerden ziek maken’

Deze Vlaamse mainstreamkrant stoomt mensen klaar voor de volgende zogenaamde “golf” en “waarschuwt” in een (betalend) artikel dat ook de gevaccineerden ziek zullen worden. In het bijschrift onder de foto zijn ze iets genuanceerder, en geven ze toe dat het vooral de gevaccineerden zijn die nu in het ziekenhuis belanden! Eigenlijk geven ze zwart op wit toe dat het vaccin niet helpt!

“In Engeland zijn méér volledig gevaccineerde vijftigplussers dan ongevaccineerde met de deltavariant opgenomen in het ziekenhuis.”

De Standaard, 7 juli 2021

Uiteraard zullen ze nooit toegeven dat het vaccin de eigenlijke boosdoener is, maar zullen ze ijveren voor een derde boostervaccin.

Vaccinatie

Spaanse wetenschappers ontdekken toxisch grafeenoxide in coronavaccin Pfizer

Een team Spaanse onderzoekers en professoren onder leiding van biostatisticus Ricardo Delgado en dr. José Sevillano heeft het coronavaccin van Pfizer (bekend onder de handelsnaam ‘Comirnaty’) onder de loep genomen. De uitkomsten zijn zorgwekkend. De vaccins blijken toxisch grafeenoxide te bevatten.

De onderzoekers legden de inhoud van het vaccin onder een transmissie-elektronenmicroscoop (TEM). De vaccins bleken voor een groot deel uit grafeenoxide te bestaan, iets dat niet op de ingrediëntenlijst vermeldt staat.

Ze vergeleken de figuur die ze bekwamen met hun microscoop, met een figuur uit de wetenschappelijke literatuur:

RD1 is het coronavaccin van Pfizer.

Dit is wat er op wikipedia staat over grafeenoxide:

Vaccins

Grafeenoxide nanopartikels hebben buitengewone kenmerken voor toediening van medicijnen of vaccin-ontwikkeling, zoals het ultra grote oppervlak voor hoog-densiteit antigen lading; en het vaccin toonde superieure immunoverbeterende eigenschappen in vitro en in vivo. Het nanoplatform zou gemakkelijk kunnen aangepast worden voor het vervaardigen van mucosale vaccins voor verschillende ademhalingsziekten.

Toxiciteit

Verschillende typische mechanismen die toxiciteit van grafeenoxide nanomaterialen weergeven, werden openbaar gemaakt, zoals fysische vernietiging, oxidatieve stress, DNA schade, inflammatoire respons, apoptose (afsterven van cellen), autofagie, en necrose (afsterven van lichaamsdelen). […] Vele experimenten hebben getoond dat grafeen (oxide) nanomaterialen toxische bijwerkingen hebben in veel biologische toepassingen, maar diepgaande studie van toxiciteitsmechanismen is dringend nodig. Volgens de Amerikaanse FDA bewerken grafeen, grafeenoxide en gereduceerde grafeenoxide toxische effecten zowel in vitro als in vivo. Nanomaterialen uit de grafeen-familie zijn niet goedgekeurd door de FDA voor menselijke consumptie.

Wikipedia

Deze nanodeeltjes grafeen zijn giftig, maken mensen mogelijk magnetisch en veroorzaken bloedstolsels en sterfte. Daarnaast kan grafeenoxide een instorting van het immuunsysteem en vervolgens een cytokinestorm veroorzaken, aldus de groep onderzoekers.

De experts die de analyse hebben uitgevoerd, hebben maandag een voorlopig rapport gepubliceerd over hun bevindingen, dat hier kan worden bekeken. Het rapport is opgesteld door professor Pablo Campra Madrid van de Universiteit van Almeria in Spanje.

“Houd je kinderen, jezelf en je familieleden uit de buurt van dit materiaal,” waarschuwde Delgado. “Laat jezelf onder geen beding inenten met grafeenoxide, want dat is wat er in het vaccin zit.”

Dr. Ruby, die het verslag heeft doorgenomen en vertaald in het Engels, verwees tijdens een interview in de Stew Peters Show naar een studie uit 2016 in het tijdschrift Particle and Fibre Toxicology die duidelijk maakt wat er gebeurt als grafeen, zoals de Spaanse onderzoekers dat in het Pfizer-vaccin aantroffen, terechtkomt in onze cellen.

Het veroorzaakt oxidatieve stress, ontstekingen, cytokinen en vernietigt letterlijk alles in de cel waaronder de mitochondriën. Verder kan het ervoor zorgen dat long-, hart- en hersenweefsel ontstoken raakt.

Bron: Ninefornews (1) (2); Docroid.net

Vaccinatie

ALLE Covid-vaccinfabrikanten hebben een verontrustend strafrechterlijk verleden

Politici en bedrijfs-CEO’s die mensen aanmoedigen hun mouwen op te stropen voor COVID-19-vaccins, hebben de neiging niet te praten over de verontrustende geschiedenis van illegale handelspraktijken van de vaccinbedrijven, waaronder frauduleuze marketing, octrooi-inbreuk en het niet informeren van consumenten over giftige ingrediënten . Tussen 1991 en 2017 hebben Johnson & Johnson, Pfizer en AstraZeneca – drie vaccinproducenten wiens COVID-vaccins op grote schaal worden gebruikt over de hele wereld – samen in totaal $ 8,62 miljard uitbetaald om civiele en strafrechtelijke beschuldigingen te vereffenen in 67 staats- en federale schikkingen.

Moderna, een relatieve nieuwkomer, is onder de loep genomen vanwege geheimhouding over zijn financiering en de resultaten van zijn klinische onderzoeken. De beladen juridische geschiedenis van de bedrijven heeft de neiging om legitimiteit te verlenen aan het scepticisme dat velen voelen over de veiligheid en werkzaamheid van de vaccins die ze hebben geproduceerd. In een rapport van december 2020, gepubliceerd door de in het VK gevestigde organisatie voor sociale rechtvaardigheid Global Justice Now, schreven directeur Nick Dearden en Dr. James Angel dat “het huidige farmaceutische model in feite zeer gebrekkig is en resultaten oplevert die voor de publieke sector weinig waar voor hun geld bieden, die de wereldwijde ongelijkheid verergeren en die worden gedreven door de doelstelling om torenhoge rendementen voor aandeelhouders te maken, niet een gezondere bevolking.”

Het rapport van Global Justice Now, waarin de Bill and Melinda Gates Foundation wordt bekritiseerd voor het “op onverklaarbare wijze de richting van internationale ontwikkeling te verschuiven”, beschreef het farmaceutische model als een model dat stimulansen geeft voor “het meest afschuwelijke gedrag, waaronder agressieve marketing van ongeschikte geneesmiddelen, smeergeld aan artsen, beweringen over het testen van medicijnen op kinderen zonder de juiste toestemming, enorme prijsstijgingen voor essentiële medicijnen, woekerwinsten, het blokkeren van concurrentie en geheimhouding … Sommige van deze gedragingen hebben geleid tot ernstige juridische uitdagingen en zelfs enkele van de grootste boetes in de geschiedenis.” Zo heeft GlaxoSmithKline reeds $7,9 miljard uitbetaald aan boetes, en Pfizer $4,7 miljard. AstraZeneca heeft reeds $1 miljard aan boetes betaald.

Image

Een recent voorbeeld van dergelijk gedrag is dat Johnson & Johnson waarschijnlijk een schikking van meerdere miljarden dollars zal betalen nadat het Hooggerechtshof eerder deze maand een beroep verwierp om een ​​beslissing uit 2018 van een Missouri Circuit Court, die een uitbetaling van $ 4,7 miljard toekende aan 22 vrouwen die eierstokkanker ontwikkelden waarvan zij beweerden dat deze werd veroorzaakt door asbest in het talkpoeder van het bedrijf. In juni 2020 verlaagde een hof van beroep in Missouri het vonnis tot $ 2,12 miljard, maar handhaafde de bevinding van “aanzienlijke laakbaarheid” in de acties van J&J, door te zeggen dat het farmaceutische bedrijf de consumenten niet voor het gevaar had gewaarschuwd. Dit jaar werd de uitrol van het COVID-19-vaccin van Johnson & Johnson in april tijdelijk onderbroken nadat zes gevallen van mogelijk levensbedreigende bloedstolsels in verband met het vaccin waren gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

Civiele en strafrechtelijke procedures voor gevaarlijke en illegale praktijken zijn niet nieuw voor de vaccinbedrijven. In 2013 werd Johnson en Johnson veroordeeld tot het betalen van meer dan $ 2 miljard omwille van strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit beschuldigingen met betrekking tot de voorgeschreven medicijnen Risperdal, Invega en Natrecor, inclusief promotie voor gebruik dat niet als veilig en effectief is goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA) en de betaling van smeergeld aan artsen en aan de grootste aanbieder van langdurige zorgapotheken”, aldus het ministerie van Justitie.

In 2009, in de grootste farmaceutische schikking in de geschiedenis van het toenmalige Amerikaanse ministerie van Justitie, werd de Farmagigant Pfizer, die vorig jaar een mRNA COVID-19-vaccin produceerde in samenwerking met het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech, gedwongen een schikking van $ 2,3 miljard te betalen “omwille de strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de illegale promotie van bepaalde farmaceutische producten.” Volgens het DOJ heeft Pfizer een ontstekingsremmend medicijn dat van de markt was gehaald een verkeerd merk gegeven en de verkoop ervan gepromoot “voor verschillende toepassingen en doseringen die de FDA specifiek weigerde goed te keuren vanwege veiligheidsproblemen.”

De dochterondernemingen van Pfizer pleitten schuldig aan een misdrijf voor het verkeerd merken van het medicijn “met de bedoeling om te bedriegen of te misleiden”, en het bedrijf werd veroordeeld tot het betalen van een strafrechtelijke boete van in totaal $ 1,3 miljard, “de grootste strafrechtelijke boete die ooit in de Verenigde Staten is opgelegd voor welke zaak dan ook.” Pfizer betaalde nog eens $ 1 miljard “om beschuldigingen op te lossen” met betrekking tot de illegale promotie van drie andere medicijnen. Net als bij de Pfizer- en Johnson & Johnson-zaken, stemde collega-vaccinfabrikant AstraZeneca ermee in om in 2010 $520 miljoen te betalen omwille van beschuldigingen dat het “het antipsychoticum Seroquel illegaal op de markt heeft gebracht voor gebruik dat niet als veilig en effectief is goedgekeurd door de Food and Drug Administration. ” De Amerikaanse procureur voor het oostelijke district van Pennsylvania, Michael L. Levy, zei over de AstraZeneca-schikking: “Mensen hebben het wettelijke recht om te weten dat farmaceutische bedrijven hun medicijnen alleen op de markt brengen voor gebruik dat is goedgekeurd door de FDA en dat het oordeel van hun artsen niet is aangetast door verkeerde informatie van een farmaceutisch bedrijf dat probeert de inkomsten te verhogen.”

De juridische problemen van Big Pharma, die een breed scala aan strafrechtelijke en civiele overtredingen bestrijken, omvatten ook octrooi-inbreuken en het niet vrijgeven van informatie over overheidsfinanciering en klinische proeven. Ondertussen is het door de Gates Foundation gefinancierde farmaceutische bedrijf Moderna, dat vorig jaar een onderzoek onderging door de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) wegens vermeende overtreding van de federale wetgeving door geen overheidssteun voor zijn patenten en toepassingen bekend te maken, “bekritiseerd voor de manier waarop het zijn onderzoek naar buiten brengt”, aldus het Global Justice Now-rapport. Volgens het rapport: “Nadat het bedrijf had aangekondigd dat het positieve resultaten had gezien van zijn Fase I-studie in mei 2020”, stelden wetenschappers “vragen over de beweringen van het bedrijf, wat suggereert dat er geen significante gegevens waren vrijgegeven om ze te bewijzen. Moderna maakte de eerste resultaten bekend van slechts 8 van de 45 proefdeelnemers.”

Het rapport citeerde een zorg die werd geuit door Anna Durbin, een vaccinonderzoeker aan de Johns Hopkins University, die zei: “Het is een beetje een zorg dat ze de resultaten van hun lopende onderzoeken die ze in hun persbericht noemen, niet hebben gepubliceerd. Daar hebben ze niets van gepubliceerd.” Moderna’s geheimhouding is door voormalige functionarissen van de Securities and Exchange Commission (SEC) “zeer problematisch” genoemd en “het waard om te worden onderzocht op mogelijke marktmanipulatie”. In een artikel gepubliceerd door Transparency International, schreef professor Jillian Kohler, directeur van het WHO Collaborating Centre for Governance, Transparency and Accountability in the Pharmaceutical Sector: “Farmaceutische bedrijven moeten nu meer dan ooit de normen van sociale verantwoordelijkheid handhaven.” Kohler voegde eraan toe dat “aandeelhouders niet de enigen zijn aan wie farmaceutische bedrijven verantwoording moeten afleggen; het grote publiek zijn ook belangrijke investeerders.”

Bron: LifeSiteNews

Vaccinatie

Nederlandse ambulancechauffeur getuigt bij de BPOC dat hij de afgelopen tijd veel mensen moest vervoeren die net een Covid-19-vaccin gekregen hadden

Ambulancechauffeur Raymond Zuidwijk verscheen zaterdag bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 om zijn verhaal te doen. Hij heeft de afgelopen weken veel patiënten vervoerd die voorheen altijd gezond waren. De grote gemene deler was dat al deze mensen drie tot vijf dagen na de eerste coronaprik of soms een week na de tweede prik uitvalsverschijnselen kregen: benauwdheid, embolieën, tia-achtige verschijnselen en beroertes.

“Dat vind ik raar,” zei hij. “Vanmiddag nog een man van 60 met een infarct terwijl hij drie dagen geleden is gevaccineerd. Het rottige is dat dit verband niet is aan te tonen. Maar het is toch wel heel toevallig dat de bijwerkingen bloedstolsels zijn en dat deze mensen allemaal deze klachten hebben.” Zuidwijk heeft dit patroon naar eigen zeggen nog nooit eerder ontdekt.

De ambulancechauffeur wees erop dat een collega van de spoedeisende hulp na haar vaccin enkele uren uitvalsverschijnselen heeft gehad, waaronder een afhangende mondhoek. Ze raakte vervolgens in paniek.

“Er zijn duizenden mensen die geen last hebben van die vaccinatie, maar als ik dan zie dat dit soort dingen gebeuren en we stellen er vragen over, dan word je meteen weggezet. En daar kan ik niet zo goed tegen,” zei Zuidwijk, die zich niet laat vaccineren tegen corona. “Mensen moeten zich goed kunnen laten informeren.”

Bron: Artsenvoorvrijheid.be

Vaccinatie

Johns Hopkins Center for Health Security publiceerde in 2018 een verslag waarin ‘zichzelf verspreidende vaccins’ uit de doeken worden gedaan

In 2018 publiceerde het Johns Hopkins Center for Health Security een rapport waarin het idee werd gelanceerd om vaccins te ontwikkelen die zichzelf verspreiden. Onder de sectie “Zichzelf verspreidende vaccins” stelt het Johns Hopkins document dat “zelf verspreidende vaccins genetisch ontworpen zijn om doorheen populaties te bewegen zoals overdraagbare ziekten”, maar in plaats van ziekte te veroorzaken, bieden ze volgens het document “bescherming”. De visie is dat een klein aantal individuen van een populatie kunnen gevaccineerd worden, en het vaccin zou dan doorheen de populatie circuleren zoals een besmettelijk virus, “resulterend in snelle, wijdverspreide immuniteit.” De vaccinweigeraars zouden op die manier ook “gevaccineerd” kunnen worden.

In het document noemen ze bij de soorten vaccins die hiervoor in aanmerking komen “recombinante vectorvaccins.” Opvallend: de coronavaccins van AstraZeneca zijn recombinante vectorvaccins op basis van een adenovirus. Maar ook het coronavaccin van Pfizer bijvoorbeeld, waarbij het mRNA gecoat wordt met polyethyleenglycol is zeer gelijkaardig.

In het verslag wordt toegegeven dat zichzelf verspreidende vaccins ingevoerd worden, uitdagingen zouden bieden zoals vrijwillige instemming nadat men voldoende geïnformeerd is.

Dit is uiteraard bij de huidige Covid-vaccins die zich eveneens onder de niet-gevaccineerden lijken te verspreiden, niet het geval.


In de Pfizer studie wordt het zichzelf verspreiden van het vaccin toch beschouwd als iets dat potentieel schade kan veroorzaken. Daarin wordt gewaarschuwd dat mensen die in nauw contact komen met de proefpersonen die geïnjecteerd zijn, eveneens een bijwerking of reactie kunnen ontwikkelen.

Familieleden van proefpersonen worden geadviseerd om geen contact te hebben met die proefpersoon. In de sectie “Blootstelling tijdens zwangerschap” wordt gezegd dat indien iemand zwanger is en contact heeft gehad met de proefpersoon door inademing of huidcontact, dit binnen 24 uur moet worden gemeld.

In september 2020 verscheen een artikel door post-doctorale onderzoeker Guy Reeves en Dr. Filippa Lentosz, een toponderzoeker uit Noorwegen, met als titel: “Wetenschappers werken aan vaccins die zich verspreiden zoals een ziekte. Wat kan er nu verkeerd gaan?

Daarin zeggen ze dat men reeds 20 jaar aan het experimenteren is met zichzelf verspreidende vaccins, en dat dit de aandacht trok van het Amerikaanse Leger, omdat dit als biowapen interessant kan zijn.

In het artikel staat dat “Australische onderzoekers een zich viraal verspreidende immunocontraceptie hebben onderzocht, die het immuunsysteem van geïnfecteerde dieren ‘hackte’ – in dit geval een niet-inheemse muizensoort in Australië – en ze verhinderde van het verwekken van nakomelingen.”

Dan worden een aantal suggesties naar voor geschoven, zoals: “Je zou kunnen ‘stimulansen’ in een virus kunnen stoppen, die zorgen voor immuundeficiëntie in geïnfecteerde mensen of dieren, zoals HIV op natuurlijke wijze doet. Of je zou kunnen ‘stimulansen’ in een virus stoppen die een schadelijke auto-immuunrespons veroorzaken, wanneer het lichaam z’n eigen gezonde cellen en weefsels begint aan te vallen.”

Het zou kunnen gebruikt worden als een biowapen, en één voorbeeld dat wordt genoemd is een menselijk antivruchtbaarheidsvaccin, en dat in Zuid Afrika in Project Coast naar voor werd gebracht.

Is het dan vreemd te noemen dat tienduizenden vrouwen over heel de wereld abnormale menstruatiecycli, miskramen en andere gezondheidsproblemen berichten, nadat ze in de buurt kwamen van recent gevaccineerde mensen?

Is dit een teken dat de huidige Covid-19-vaccins reacties veroorzaken in de niet-gevaccineerde populatie?

De voormalige Vicepresident van Pfizer Dr. Michael Yeadon zei onlangs dat hij gelooft dat deze vaccins zullen gebruikt worden voor depopulatie.

Bron: Infowars